Algemene Voorwaarden Mobiele Telefoon Shop ( verder te noemen MTShop.nl )

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van MTShop.nl

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van MTShop.nl, alsmede op de tussen MTShop.nl en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met MTShop.nl overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MTShop.nl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen / orderbevestigingen / reserveringen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft MTShop.nl het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen MTShop.nl en de Opdrachtgever indien deze een aanbieding / orderbevestiging / reservering van MTShop.nl on-line, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.
2.3 In de regel zal MTShop.nl levering doen plaats vinden binnen vijf werkdagen, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.
2.4 Alhoewel MTShop.nl de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen MTShop.nl en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Prijzen/tarieven en betaling

3.1 De door MTShop.nl in een aanbieding / orderbevestiging / reservering aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding / orderbevestiging / reservering genoemde prestaties of leveringsomvang.
3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euros (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.3 MTShop.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling schriftelijk te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van MTShop.nl van de prijsverhoging.
3.4 Alleen in uitzonderlijke gevallen en na overleg met MTShop.nl, kan er op rekening wordt gekocht. Dan zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermeld en/of afgesproken zijn.
3.5 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is MTShop.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1 procent per maand aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. MTShop.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen Euro 5,-- en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet-volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft MTShop.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is MTShop.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van MTShop.nl te weigeren.
3.8 Terwijl wij ons best doen om te verzekeren dat de prijzen op onze website zo nauwkeurig mogelijk zijn, behouden wij ons het recht voor een prijs in uitzonderlijke omstandigheden te veranderen. Als een prijs wegens uitzonderlijke omstandigheden wordt veranderd, zullen de klanten over de verandering worden geïnformeerd alvorens de betaling wordt verwerkt en de kans geboden aan de klant om de order / bestelling / reservering te annuleren.
3.9 Als een order / bestelling / reservering voor een artikel met een onjuiste prijs wordt geplaatst, en de onjuiste prijs minder dan de kostprijs van het artikel is, behouden wij ons het recht voor om het artikel aan te bieden tegen kostenprijs of de mogelijkheid voor de klant om de order / bestelling / reservering te annuleren.
3.10 De prijzen op order / bestelling / reservering van niet-op-voorraad of pre-introductie artikelen zijn geldig voor één week nadat de order is geplaatst. Als de prijzen veranderen wanneer er voorraad beschikbaar komt zullen de klanten over de verandering worden geïnformeerd alvorens de betaling wordt verwerkt en de kans geboden aan de klant om de order / bestelling / reservering te annuleren.
3.11 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door MTShop.nl gecorrigeerd.

 

Levering / leveringstermijnen / transport

4.1 De door MTShop.nl (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens MTShop.nl, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van MTShop.nl.
4.2 Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht.
4.3 MTShop.nl behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
4.4 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door MTShop.nl niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is MTShop.nl gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door MTShop.nl in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van MTShop.nl om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door MTShop.nl voortduurt, door de Opdrachtgever van Mobiele Telefoon Shop ( MTShop.nl ) geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl MTShop.nl gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.
4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door MTShop.nl, zonder dat MTShop.nl hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

 

Overmacht en / of bijzondere omstandigheden

5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die MTShop.nl niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat MTShop.nl door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
5.1.2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van MTShop.nl;
5.1.3. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar MTShop.nl toe of van MTShop.nl naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.
5.2. MTShop.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.
5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van MTShop.nl opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
5.4. Indien MTShop.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is MTShop.nl gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door MTShop.nl uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

 

Risico

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

 

Reclames / Klachten / aansprakelijkheid / retouren

8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Mobiele Telefoon Shop ( MTShop.nl ) geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan MTShop.nl schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en MTShop.nl kan levering van ontbrekende, herstel of vervanging plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt MTShop.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
8.2 Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan MTShop.nl, per aangetekende post te retourneren. Terugstorting van het aankoopbedrag vindt plaats na aftrek van gemaakt kosten zoals verzend- en administratiekosten. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product ongebruikt en onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Opdrachtgever komen. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een Telecom/GSM dienstenaanbieder, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits MTShop.nl niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst.
8.3 MTShop.nl aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door MTShop.nl op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Mobiele Telefoon Shop ( MTShop.nl ) deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.
8.4 Indien zendingen door weigering door Opdrachtgever of onjuiste verstrekte gegevens van de Opdrachtgever retour komen bij MTShop.nl, worden bij herzending naar Opdrachtgever driemaal de oorspronkelijke verzendkosten in rekening gebracht (gezien TPG Post ook de retourzending bij MTShop.nl in rekening brengt)

 

Garantie

9.1 MTShop.nl verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle GSM-toestellen een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.
9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens MTShop.nl zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.
Zie ook onder de link: "Over Verzendingen, Retouren, Garantie & Service".
9.3 In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een door MTShop.nl geleverd toestel bij ontvangst reeds stuk is (men spreekt dan van een DOA: Dead On Arrival). DOA toestellen worden gerepareerd en niet omgeruild. Voor de reparatie van DOAs geldt bovenstaande procedure.
9.4 MTShop.nl is gerechtigd ter reparatie aangeboden producten in bewaring te houden totdat Opdrachtgever de eventuele uit de reparatie voorvloeiende kosten welke niet onder de garantie vallen heeft voldaan aan MTShop.nl. MTShop.nl houdt zich het recht voor na 3 maanden de vordering via de verkoop van het product te incasseren.

 

Persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever.
10.2 De Opdrachtgever zal geen reclame van MTShop.nl ontvangen, voor zover de Opdrachtgever daar geen toestemming heeft gegeven.
10.3 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van MTShop.nl en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van MTShop.nl , tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
10.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door MTShop.nl over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van MTShop.nl. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Diversen

11.1 Indien Opdrachtgever aan MTShop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is MTShop.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever MTShop.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
11.2 Indien door MTShop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MTShop.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 MTShop.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden.

 

Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MTShop.nl is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen tussen MTShop.nl en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Amersfoort.